Larsson Czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

 

vydané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) společností

Larsson Czech s.r.o., IČ 073 53 511,

se sídlem Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice, 602 00 Brno,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 107714 (dále jen „Podnikatel“)

 

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se všemi smlouvami uzavíranými mezi Podnikatelem a jeho zákazníky v postavení podnikatele ve smyslu § 420 odst. 1 NOZ (dále jen „Zákazník“). Podnikatel v souladu se čl. 1751 odst. 2 NOZ. Vylučuje aplikaci obchodních podmínek Zákazníka, a to i v těch částech, které nejsou s těmito obchodními podmínkami v rozporu, ledaže je výslovně akceptuje písemnou formou. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

II. Nabídka a uzavření smlouvy

Nabídky Podnikatele jsou nezávazné a lze je kdykoliv odvolat. Nabídka Zákazníka (objednávka) se považuje za závaznou a její odvolání je možné pouze s výslovným souhlasem Podnikatele. Bez souhlasu Podnikatele lze objednávku zrušit pouze pokud bude zrušení objednávky doručeno Podnikateli před doručením objednávky nebo současně s ní. Smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy Podnikatel písemně potvrdí přijetí objednávky, nebo v okamžiku uskutečnění dodávky v souladu s objednávkou.

III. Popisy produktů

Zobrazení zboží, nákresy, údaje o rozměrech a další charakteristika zboží uvedená v katalozích, prospektech, cenících a jiných tiskovinách je nezávazná. Podnikatel si vyhrazuje právo na konstrukční a výrobní změny a změny v technických parametrech, zboží, pokud jimi nejsou nepřiměřeně dotčeny zájmy Zákazníka, účel využití zboží a tyto změny jsou běžné v obchodním styku. Popisy produktů v žádném případě nepředstavují záruku za jakost zboží dle ust. § 2113 Občanského zákoníku. Podnikatel neručí za případné tiskové chyby v katalozích, prospektech, cenících a jiných tisko­vinách.

IV. Dodávka, přechod rizika vzniku škody

Není-li sjednáno jinak, místem odeslání zboží je sídlo Podnikatele nebo jeho expediční sklad. Druh a způsob dopravy volí Podnikatel s přihlédnutím k vlastnostem zboží. Veškeré náklady spojené s dodáním zboží na místo určení jdou k tíži Zákazníka. Riziko vzniku náhodné škody přechází na Zákazníka okamžikem předání zboží k přepravě, není-li sjednáno jinak. Pokud byla sjednána doba dodání zboží mimo obvyklou provozní dobu Zákazníka, Podnikatel vyloží zboží na místě k tomuto zákazníkem předem určeném. Podnikatel si vyhrazuje právo dodat zboží formou dílčích dodávek a tyto vyúčtovat odděleně. Nebude-li Podnikatel schopen splnit svou povinnost dodat zboží řádně a včas v důsledku působení vyšší moci, stávky, výluky, nebo v důsledku jiných nepředvídaných překážek, které nemůže ani při vynaložení přiměřené péče odvrátit, ať už mají původ v provozu Podnikatele nebo v provozu některého z jeho dodavatelů (například v důsledku provozní či dopravní poruchy, v důsledku nedostatku materiálu nebo zásahů orgánů státní správy), prodlužuje se dodací lhůta o dobu trvání takové překážky. Bude-li v důsledku shora uvedených okolností nemožné splnit povinnosti dle uzavřené smlouvy úplně či částečně, nebo stane-li se plnění smlouvy pro jednu ze stran nepřiměřené ve vztahu k poskytnutému protiplnění, je tato smluvní strana oprávněna od smlouvy zcela nebo zčásti ustoupit. Ustanovení předchozího odstavce se uplatní, i když shora uvedené překážky nastanou v době, kdy je Podnikatel již v prodlení.

V. Cena, platební podmínky

Cenou se rozumí cena včetně příslušné daně stanovené dle zvláštních právních předpisů platných a účinných v době fakturace. Cena nezahrnuje celní poplatky, náklady dopravy, pojištění, balné a příplatky k dopravnému, poplatky za spěšné, expresní, poštovní nebo speciální zásilky, které jdou k tíži Zákazníka. Obaly nelze vracet. Pokud nebylo dohodnuto jinak, je fakturovaná cena splatná v okamžiku doručení faktury. Odpočty skonta a prodloužení lhůty splatnosti jsou možné jen na základě předchozí dohody smluvních stran a musí být na faktuře vykázány odděleně. Odpočty skonta nelze zásadně provádět z úhrady přepravních nákladů, z ceny za služby a z ceny hrazené v hotovosti. Pokud si Zákazník při placení faktur skonto odečte, pak je třeba při vyúčtování dobropisů skonto odpovídajícím způsobem vyúčtovat zpět. V případě prodlení s úhradou bude uplatňován nárok na úhradu úroků z prodlení v zákonné výši. Bude-li plnění Zákazníka ohroženo okolnostmi, které nastaly po uzavření smlouvy, nebo o kterých Podnikatel při uzavření smlouvy nevěděl a neměl vědět, je Podnikatel v souladu s § 1912 NOZ oprávněn odepřít plnění. Právo na odepření plnění odpadá, jakmile Zákazník poskytne plnění nebo je dostatečně zajistí. Právo na zadržení plateb nebo zápočet vzájemných pohledávek je Zákazník oprávněn uplatnit pouze pokud jsou jeho pohledávky či jiné nároky Podnikatelem uznané jako nesporné a pokud jsou splněny podmínky započtení dle ust. § 1982 a násl. NOZ. Toto ustanovení se nevztahuje na nároky a pohledávky Zákazníka vzniklé v přímé souvislosti s uplatněním vad zboží, jež bylo dodáno na základě téhož smluvního vztahu, jako nárok Podnikatele na úhradu ceny.

VI. Výhrada vlastnictví, postoupení pohledávek

Dodané zboží zůstává až do úplné úhrady kupní ceny ve výlučném vlastnictví Podnikatele. Jedná se o výhradu vlastnického práva dle § 2132 NOZ. Zákazník je povinen spravovat zboží ve vlastnictví Podnikatele s péčí řádného hospodáře. Zákazník je oprávněn zboží ve vlastnictví Podnikatele dále prodat, jedná-li tak v rámci výkonu své obvyklé obchodní činnosti, je-li to v souladu s účelem uzavřené smlouvy a pokud realizuje další prodej oproti platbě v hotovosti nebo s výhradou vlastnického práva. Tento souhlas je odvolatelný. S výjimkou dalšího prodeje je Zákazník povinen zdržet se takového nakládání se zbožím, které by bylo způsobilé znemožnit uspokojení pohledávky Podnikatele či ohrozit jeho práva vyplývající z uzavřené smlouvy.

Zákazník tímto v souladu s § 2040 NOZ postupuje Podnikateli veškeré pohledávky, které mu vzniknou vůči třetí osobě z titulu smlouvy o koupi zboží ve vlastnictví Podnikatele nebo jiné smlouvy, na základě, které dojde k jeho zcizení. Účelem tohoto postoupení je zajištění závazku Zákazníka uhradit kupní cenu dle uzavřené kupní smlouvy. Zákazník je povinen zaslat Podnikateli na jeho žádost aktuální přehled pohledávek, které byly postoupeny na základě tohoto ustanovení včetně všech dokumentů s nimi souvisejících a současně o postoupení informovat dotčenou třetí osobu. Jestliže Zákazník obdrží úhradu na některou z postoupených pohledávek, je povinen ji neprodleně vyplatit Podnikateli. Jestliže Zákazník provede jakékoliv změny či úpravy na zboží ve vlastnictví Podnikatele, nevzniká mu vůči Podnikateli žádný nárok, především nárok na úhradu nákladů. Dojde-li ke spojení zboží ve vlastnictví Podnikatele s majetkem jiné osoby, stává se Podnikatel spoluvlastníkem takto vzniklé nové věci s podílem odpovídajícím poměru hodnoty zboží Podnikatele k hodnotě majetku jiné osoby v době jejich spojení. Stane-li se Zákazník výlučným vlastníkem takto vzniklé nové věci na základě zákona, zavazuje se Podnikateli bezúplatně převést spoluvlastnický podíl na nové věci o velikosti odpovídající hodnotě zboží ve vlastnictví Podnikatele, které bylo na vytvoření nové věci použito. Pro další prodej takto vzniklé nové věci se uplatní odst. 2. a 3. tohoto článku těchto podmínek analogicky. Zákazník je povinen Podnikateli bezodkladně oznámit jakýkoliv zásah třetí osoby do vlastnického práva Podnikatele ke zboží či do jemu postoupených pohledávek a předat mu veškeré potřebné dokumenty (např. exekuční příkaz, soupis majetku apod.). Zákazník je současně povinen upozornit třetí osobu na to, že postižený majetek či pohledávky jsou ve vlastnictví Podnikatele. Výhrada vlastnického práva a práva s ní související trvají až do úplného uhrazení kupní ceny zboží Zákazníkem Podnikateli. Splacením kupní ceny dochází k převodu vlastnického práva ke zboží na Zákazníka a také k naplnění rozvazovací podmínky k zajišťovacímu převodu práva dle odst. 3. tohoto článku.

VII. Poskytnutí záruky a odpovědnost za vady

Zákazník je povinen dodané zboží při převzetí prohlédnout a případné vady bez zbytečného odkladu ohlásit. Zjevné vady je Zákazník povinen uplatnit nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží, skryté vady pak nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy je Zákazník zjistil nebo měl zjistit, avšak nejpozději do 1 roku od převzetí zboží. Oznámení vad (reklamaci) je Zákazník povinen učinit písemně. Změny zboží provedené Podnikatelem nebo jeho subdodavatelem po uzavření smlouvy, které nemají vliv na kvalitu, funkčnost a účel zboží nejsou vadou a nejsou důvodem pro reklamaci zboží. Řádně oznámené prokazatelné vady Podnikatel odstraní opravou věci nebo dodáním věci nové. Vyskytne-li se vada opakovaně i po kladném vyřízení reklamace, není-li odstranění vady či výměna zboží dost dobře možná, nebo ji Podnikatel odmítne, může Zákazník uplatnit další práva z vadného plnění, především právo na přiměřenou slevu z kupní ceny či právo na odstoupení od smlouvy. V případě vad, které nemají vliv na řádnou funkčnost zboží, náleží zákazníkovi pouze právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Podnikatel není odpovědný za vady či škodu, které vzniknou z důvodu manipulace se zbožím v rozporu s platnými právními předpisy, manuálem či účelem zboží, úpravou zboží třetí osobou či spojením s výrobky třetí osoby, jakož ani za škody, které vzniknou uvedením zjevně vadného zboží do provozu. Zákazník je povinen zaslat reklamované zboží na adresu sídla Podnikatele spolu s dodacími a kontrolními listy. Bude-li reklamace zboží oprávněná, je Podnikatel povinen Zákazníkovi uhradit účelně vynaložené náklady. Podnikatel je oprávněn odmítnout úhradu nákladů, které jsou zjevně neúčelné nebo nepřiměřeně vysoké, kdy tyto jsou k tíži Zákazníka. Záruční lhůta pro nové produkty činí 1 rok a počíná běžet převzetím zboží Zákazníkem. Na použité zboží Podnikatel Záruku neposkytuje. Toto ustanovení nemá vliv na povinnost Zákazníka dle § 2112 NOZ, ani na případný nárok na náhradu škody dle hlavy III. NOZ. 

VIII. Vrácení

Zákazník má nárok na vrácení řádně objednaného a dodaného zboží do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno zjevně nepoužité a nepoškozené v nepoškozeném originálním obalu. Zákazník nemá nárok na vrácení zboží, které bylo pro něj samostatně vyrobeno či objednáno, mimo běžný objednávkový katalog Podnikatele.

IX. Všeobecné ručení, náhrada výdajů

Podnikatel odpovídá pouze za škodu vzniklou úmyslně či z hrubé nedbalosti, za zaviněnou škodu na zdraví či na životě, škodu způsobenou vadami, které lstivě zamlčel a za škody způsobené vadou výrobku dle § 2939 NOZ. Zákazník se uzavřením smlouvy výslovně vzdává nároku na náhradu škody vzniklé z jiných právních titulů. Podnikatel dále odpovídá za škodu vzniklou úmyslným porušením podstatných smluvních povinností. V takovém případě je Podnikatel povinen uhradit škodu v rozsahu, jaký mohl rozumně předpokládat. Podstatnou smluvní povinností se rozumí taková, na které závisí splnění smlouvy a na jejíž dodržení se Zákazník spoléhá do té míry, že by v případě její absence smlouvu neuzavřel.

X. Místo plnění, soudní příslušnost, rozhodné právo

Místem plnění je Brno. Pro rozhodování veškerých sporů vyplývajících či souvisejících s uzavřenou smlouvou je obecný soud Podnikatele. Pro smluvní vztah platí právo České republiky. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je smluvními stranami vyloučena.

XI. Ochrana osobních údajů

Podnikatel zpracovává osobní údaje Zákazníků – fyzických osob podnikajících, uvedené ve smlouvě či objednávce pro účely plnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy vedení řádného účetnictví, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), c) nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen nařízení GDPR). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále uloženy nejdéle po dobu 15-ti let, tedy po dobu běhu promlčecích lhůt. Osobní údaje mohou být v souladu se čl. 28 nařízení GDPR předávány zpracovatelům osobních údajů. Osobní údaje budou předávány do třetích zemí. Zákazník může vůči Podnikateli uplatnit právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, či omezení zpracování. Zákazník má dále právo na přenositelnost osobních údajů, na vznesení námitky proti zpracování či na podání stížnosti k dozorovému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů ČR.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2019

Larsson Czech s.r.o.

Kaštanová 489/34
620 00 Brno

Tel.: +420 532 176 440
Mob.: +420 775 521 543