Zásady zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob – zákazníků

 

V souvislosti s poskytováním zboží či služeb dochází ze strany obchodní korporace Larsson Czech s.r.o. (dále jen „Správce“) ke zpracování osobních údajů v souladu s nařízením č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), a souvisejících předpisů, v platném a účinném znění.

Osobní údaje zákazníků mohou být zpracovávány pro následující účely:

  • plnění kupní smlouvy a vedení řádného účetnictví Správce – identifikační osobní údaje zákazníka (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, email, IČ, DIČ) Správce zpracovává v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně archivovány po dobu 15 let, tedy po dobu běhu promlčecích lhůt.
  • zasílání informačních sdělení – emailovou adresu uživatele Správce zpracovává dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely přímého marketingu v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění. Osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let.

Veškeré osobní údaje se Správce zavazuje zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

 

Předávání osobních údajů

 

Správce spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby (tzv. zpracovatelé osobních údajů). Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji zákazníka, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností, k dosažení účelu jejich zpracování, v souladu s platnými právními předpisy a nesmí je použít k jinému účelu. Správce neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

 

Osobní údaje budou předávány do třetích zemí, a to především ale nikoliv výhradně do Spolkové republiky Německo.

 

Správce si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku zákazníka nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

 

Práva subjektů osobních údajů

 

Každý zákazník má právo požadovat po Správci přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Žádosti lze podávat na emailové adrese obchod@larsson.cz nebo na poštovní adrese Správce - Larsson Czech s.r.o., Kaštanova 489/34, 620 00 Brno.

 

Soubory Cookies

 

Cookies jsou malé soubory s údaji, které se ukládají na pevný disk výpočetního zařízení prostřednictvím webových stránek Správce. Slouží zejména ke zjednodušení a ulehčení užívání webových stránek a lepší orientaci a dále pro statistické a analytické účely Správce. Soubory cookies jsou anonymní a nezpracovávají osobní údaje, které by mohly jednoznačně identifikovat uživatele.

 

Správce upozorňuje zákazníky, že jeho webové stránky používají soubory cookies, když tyto se při návštěvě webu uloží na zařízení zákazníka a při další návštěvě webu jsou opětovně načteny ze zařízení zákazníka pro potřeby webu Správce.

 

Zákazník může ukládání souborů cookies odmítnout nastavením svého internetového prohlížeče, a to prostřednictvím jeho nastavení. Při deaktivaci používání souborů cookies, však nemusí fungovat všechny funkce webu Správce.

Larsson Czech s.r.o.

Kaštanová 489/34
620 00 Brno

Tel.: +420 532 176 440
Mob.: +420 775 521 543